Podmienky Súťaže „Euro 2016”

§ 1

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Tieto Podmienky Súťaže upravujú pravidlá prevedenia Súťaže „Euro 2016”, ďalej zvanou „Súťažou”, v ktorej bude mať používateľ za úlohu odpovedanie na otázky publikované na nástenke Fanpage Portálu wellbid.com a za10groszy.pl na stránke Facebook. Otázky sa budú týkať Majstrovstiev Európy vo futbale.

2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosťou Welmory Company Limited so sídlom na Cypre, Nikózia P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom HE 245903 Ministerstvom energetiky,priemyslu, obchodu a turistiky, Oddelenie evidencie spoločností; so základným imaním v hodnote 1 001 000 € (slovne: milión a jedent tisíc EUR).

3. Pojmy uvedené v Podmienkach majú nasledujúci význam:

3.1. Podmienky Súťaže – tento dokument;

3.2. Usporiadateľ Súťaže – Spoločnosť Welmory Limited so sídlom na Cypre, Nikózia P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom HE 245903 Ministerstvom priemyslu, obchodu a turistiky, Oddelenie evidencie spoločností; so základným imaním v hodnote 1 001 000 € (milión a jedent tisíc EUR);

3.3. Obchodné Podmienky Portálu – Obchodné Podmienky Portálu wellbid.com a za10groszy.pl, ktoré sú umiestnené na Hlavnej Stránke Portálu vždy v ich aktuálnom znení;

3.4. Účastník Súťaže – Používateľ Portálu a majiteľ profilu na portáli Facebook, ktorý zašle odpoveď na otázku publikovanú na nástenke Fanpage Portálu na stránke Facebook;

3.5. Víťaz Súťaže – Účastnik Súťaže, ktorý správne odpovie na otázku a ktorému bola priznaná Cena, stanovená v § 5;

3.6. Portál – služby on-line transakcií, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na doméne wellbid.com a za10groszy.pl, a v rámci ktorých organizuje Nákup Kúp Teraz a usporadúva Aukcie, umožňuje nákup práv na jednorazové alebo automatické prihodenia, a realizáciu Prihodení alebo Prihodení pomocou Automatu;

3.7. Používateľ Portálu – osoba, ktorá dovŕšila plnoletosť, je spôsobilá na právne úkony a zaregistrovala sa riadne na Portáli;

3.8. BID, vratný BID – právo na jednorazové Prihodenie, Prihodenie pomocu Automatu alebo na inú činnosť uvedenú v Obchodných Podmienkach; pričom vratné BIDy je možné získať nákupom u Prevádzkovateľa podľa Cenníka alebo sa získajú výmenou zakúpeného tovaru. BIDy, ktoré nie sú vratné, sa získajú inými spôsobmi, upresnenými v týchto Obchodných podmienkach, ako aj na stránkach Portálu, Pomoci a v záložke FAQ;

3.9. Balík BIDov – množstvo (počet) BIDov alebo vratných BIDov, ktoré má Užívateľ na Účte, ktoré umožňujú účasť na Aukciách ponúkaných Portálom.

4. Súťaž začína 13. júna 2016 a bude prebiehať až do 6. júla 2016.

5. Výsledky Súťaže budú uverejnené na časovej osi Fanpage Portálu na portáli Facebook do 16:00 hod. (GMT +2) nasledujúceho dňa po uverejnení otázky.

6. O Víťazoch Súťaže rozhoduje Porota, o ktorej sa píše v § 4.

7. Súťaž nie je hazardnou hrou ani promočnou lotériou, ktorej výsledok záleží od náhody, v súlade s príslušnym zákonom cyperského práva o hazardných hrách.

8. V prípade, ak sú v Podmienkach Súťaže použité nedefinované frázy a formulácie, majú sa interpretovať podľa Obchodných Podmienok Portálu.

§ 2

ÚČASŤ V SÚŤAŽ

1. Súťaž je určená len pre osoby, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony, majú vytvorený účet na stránke Facebooku a sú fanúšikmi Fanpage Portálu, bez ohľadu na to, či sú Používateľmi Portálu.

2. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a neodplatná.

3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia Poroty, zamestnanci Usporiadateľa a ich rodinní príslušníci.

4. Používateľ sa musí oboznámiť s podmienkami v týchto Podmienkach Súťaže pred pristúpením do Súťaže. Účastnik Súťaže sa zaviazuje dodržiavať tietopravidlá a zároveň prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky oprávňujúce ho k účasti v Súťaži.

§ 3

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE A PRIEBEH SÚŤAŽE

1. Prihlásenie do Súťaže nasleduje po zaslaní odpovede na otázku, publikovanú na nástenke Fanpage Portálu na stránke Facebook.

2. Prihlásenie sa do Súťaže je jednoznačné s:

2.1. odsúhlasením Podmienok Súťaže, sprístupnených Usporiadateľom;

2.2. prehlásením Účastníka Súťaže o tom, že zaslaná odpoveď neporuše práva tretej strany;

2.3. prehlásením Účastníka Súťaže o tom, že súhlasí s využívaním jeho osobných údajov s cieľom prevedenia Súťaže.

3. Zaslaná odpoveď musí spĺňať všeobecné zásady dobrých mravov, v tom je neprípustné zasielanie odpovedí, ktoré:

3.1. sú v rozpore s právnymi predpismi alebo pravidlami spoločenského spolužitia;

3.2. porušujú práva tretích osôb;

3.3. sú vulgárne alebo obscénne;

3.4. propagujú násilie, rasovú alebo náboženskú nenávisť alebo sú trestuhodné;

3.5. sú reklamou;

3.6. sú spamom alebo nežiadanou komerčnou informáciou;

3.7. majú pornografický obsah;

3.8. narušujú legitímne záujmy Organizátora alebo ohrozujú jeho imidž.

4. Každý Účastník Súťaže môže odpovedať na ľubovoľný počet otázok, ktoré Usporiadateľ Súťaže opublikuje na nástenke Portálu na stránke Facebook, s tým, že na jednu otázku je možné odpovedať iba jedenkrát na Účastníkom zvolenej jazykovej verzii Fanpage Portálu. Odpoveď v komentári nesmie byť upravovaná. V prípade, ak odpoviete viac ako jeden krát, do Súťaže bude zakvalifikovaná prvá odpoveď.

5. Čas na zodpovedanie otázky sa končí nasledujúceho dňa po uverejnení otázky o 12:00 hod. (GMT +2).

6. O Víťazoch Súťaže rozhodne Porota, o ktorej je zmienka v nasledujúcom §, ktorá následne prizná cenu uvedenú v §5 ods.1.

7. Usporiadateľ Súťaže zverejní na nástenke Fanpage Portálu mená a priezviská osôb, ktoré v Súťaži zvíťazili.

8. Po publikácii informácie, o ktorej je zmienka v vyššie uvedenom bode, musíVíťaz Súťaže v priebehu 3 pracovných dní odoslať v odpovedi e-mailovú adresu, na ktorú má Usporiadateľ Súťaže zaslať cenu, podľa § 5.

§ 4

POROTA SÚŤAŽE

1. Dohľad nad riadnym priebehom Súťaže a udelením ceny bude vykonávať Porota.

2. Porota vyberie troch Víťazov Súťaže, ktorí odpovedali správne na otázku najrýchlejšie.

3. Porotu tvoria traja členovia, ktorí boli menovaní Usporiadateľom, pričom jeden z nich plní funkciu Predsedu Súťaže.

4. V prípade porušenia týchto Podmienok Súťaže si Porota vyhrazuje právo odstrániť Účastníka Súťaže z účasti v Súťaži.

5. Porota nepredvída možnosť odvolania sa od vyhlásených výsledkov Súťaže.

§ 5

VÝHRA

1. Víťazi Súťaže získajú ceny v podobe kódu na dobitie Účtu v hodnote 100 BIDov.

2. Kód na dobitie Účtu musí byť zrealizovaný v priebehu 28 dní. BIDy získané pomocou kódu musia byť využité v priebehu 180 dní.

3. Ceny priznané v podobe kódov na dobitie Účtu budú poslané Víťazom Súťaže na uvedenú e-mailovú adresu.

§ 6

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Uvedenie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné, ale nutné k účasti v Súťaži. Tieto údaje budú spracované v súlade s ustanoveniami príslušného zákona podľa cyperského práva  o ochrane osobných údajov, na účely spojené s organizáciou a vedením Súťaže, vrátane udeľovania cien.

2. Správcom osobných údajov Účastníkov Súťaže je Organizátor.

3. Účastníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom a ich aktualizácii podľa  podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch.

§ 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Každý Účastník Súťaže je povinný sa zoznámiť s ustanoveniami v týchto Podmienkach Súťaže.

2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo anulovať Súťaž bez uvedenia príčiny.

3. Organizátor nie je povinný Účastníkov Súťaže informovať o tom, že sa ich odpovede do Súťaže nezakvalifikovali.

4. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické problémy vzniknuté počas zasielania odpovedí a vyplývajúce z nich oneskorení v doručení prihlášok.

5. Táto Súťaž nie je sponzorovaná, vedená, administrovaná ani spojená so stránkou Facebook. Účastník Súťaže pred prihlásením sa do Súťaže prehlasuje, že bol informovaný o tom, že poskytuje zaslané fotografie Usporiadateľovi Súťaže a nie stránke Facebook. Tým je Facebook oslobodený od akejkoľvek zodpovednosti, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s účasťou Účastníka v Súťaži.

6. V záležitostiach neupravených týmito Obchodnými podmienkami majú uplatnenie predpisy Občianskeho Zákonníka a ďalšie príslušné predpisy, platné právne na Cypre.

7. O všetkých sporoch vyplývajúcich zo záväznej zmluvy bude rozhodovať cyperský súd.

8. V prípade akéhokoľvek sporu alebo rozporov medzi jednotlivými jazykovými verziami Pravidiel Súťaze, rozhodujúcou je verzia v anglickom znení.

Author: julia

Share This Post On

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.