PRAVIDLÁ AKCIOVEJ PONUKY „20% Extra”

§ 1

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Pravidlá Akciovej ponuky, ďalej zvané ako Pravidlá, stanovujú podmienky a pravidlá využitia Akciovej ponuky „20% Extra”.

2. Integrálnou súčasťou týchto Pravidiel sú Obchodné podmienky Portálu, ktoré sú umiestnené na Hlavnej Stránke Portálu wellbid.com.

3. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosťou Welmory Company Limited so sídlom na Cypre, Nikózia P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom HE 245903 Ministerstvom energetiky,priemyslu, obchodu a turistiky, Oddelenie evidencie spoločností; so základným imaním v hodnote 1 001 000 € (slovne: milión a jedent tisíc EUR).

4. Pojmy uvedené v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:

4.1. Pravidlá Akciovej ponuky – tento dokument;

4.2. Obchodné Podmienky Portálu – Obchodné Podmienky Portálu wellbid.com a za10groszy.pl, ktoré sú umiestnené na Hlavnej Stránke Portálu vždy v ich aktuálnom znení;

4.3. Portál – služby on-line transakcií, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na doméne wellbid.com a za10groszy.pl, a v rámci ktorých organizuje Nákup Kúp Teraz a usporadúva Aukcie, umožňuje nákup práv na jednorazové alebo Automatické Prihodenia, a realizáciu Prihodení alebo Prihodení pomocou Automatu;

4.4. Účastník Akciovej ponuky – osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony, ktorá sa zaregistrovala na Portáli a BIDy kupuje po prvýkrát, v súlade s § 2.1;

4.5. Používateľ Portálu – osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a zaregistrovala sa na Portáli;

4.6. BID, vratný BID – právo na jednorazové Prihodenie, Automatické Prihodenie alebo na inú činnosť uvedenú v Obchodných Podmienkach; pričom vratné BIDy je možné získať nákupom u Prevádzkovateľa podľa Cenníka alebo sa získajú výmenou zakúpeného tovaru. BIDy, ktoré nie sú vratné, sa získajú inými spôsobmi, upresnenými v týchto Obchodných podmienkach, ako aj na stránke Portálu, Pomoci a záložke FAQ.

5. Táto Akciová ponuka trvá od 1. marca 2016 do 31. decembra 2016.

6. V prípade, ak sú v Pravidlách Akciovej ponuky použité nedefinované frázy a formulácie, majú sa interpretovať podľa Obchodných Podmienok Portálu.

§ 2

Využitie Akciovej ponuky

1. Akciovú ponuku môže využiť osoba, ktorá:

a) súhlasila s podmienkami týchto Pravidiel;

b) nikdy predtým nemala na Portáli aktívny účet;

c) zaregistrovala sa na Portáli;

d) vlastní akciový kód, ktorý bol umiestnený Portálom v reklamných prenosoch.

2. Podmienkou využitia Akciovej ponuky je vpísanie akciového kódu, o ktorom je zmienka vo vyššie uvedenom odstavci, bod d), počas kupovania balíka BIDOv, ktoré si Účastník Akciovej ponuky zvolil.

3. Účet Používateľa Portálu, ktorý si Používateľ sám zvolil, zakúpil a súčasne vpísal akciový kód, bude navýšené o 20% a bude dostupné od chvíle dobitia účtu.

4. Účastník Akciovej ponuky môže využiť Akciovú ponuku výlučne v čase jej trvania.

5. Táto Akciová ponuka nie je zlučiteľná s inými akciovými ponukami.

§ 3

Ochrana osobných údajov

1. Uvedenie osobných údajov Účastníka Súťaže je dobrovoľné ale nevyhnutné na využitie tejto Akciovej ponuky. Tieto údaje budú spracované v súlade s ustanoveniami príslušného zákona podľa cyperského práva o ochrane osobných údajov na účely spojené s organizáciou a prevedením Akciovej ponuky, vrátane pripočítania dodatočných akciových BIDov.

2. Administrátorom osobných údajov Účastníkov Akciovej ponuky je Usporiadateľ Akciovej ponuky.

3. Účastníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich aktualizáciu na základe podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch.

§ 4

Reklamácie

1. Účastník Akciovej ponuky má právo predložiť reklamácie ohľadom Akciovej ponuky.

2. Všetky reklamácie týkajúce sa Akciovej ponuky, spojené s nepripísaním alebo pripísaním nesprávneho počtu akciových BIDov, je nutné nahlásiť v priebehu trvania Akciovej ponuky na e-mailovú adresu: complaints@wellbid.com, spoločne s dôkladným odôvodnením predloženia reklamácie.

3. Reklamácie budú sa budú vybavovať okamžite, a to najneskôr 14 dní odo dňa obdržania informácie na Zákaznícku Podporu Portálu.

4. O výsledku reklamačného konania bude Účastník Ponuky informovaný písomnou formou, elektronicky na e-mailovú adresu, z ktorej bola zaslaná reklamácia, o ktorej je zmienka vyššie.

5. Rozhodnutie Zákazníckej Podpory, ktoré uzná reklamáciu alebo ju zamietne, je konečné a nebude možné sa od neho odvolať.

§ 5

Záverečné ustanovenia

1. Každý Účastník Akciovej ponuky je povinný sa oboznámiť s ustanoveniami v týchto Podmienkach Akciovej ponuky.

2. Podmienky Akciovej ponuky sú dostupné na internetovej stránke pod doménou blogsk.wellbid.com.

3. Usporiadateľ Akciovej ponuky si vyhradzuje právo zmeniť tieto Pravidlá v priebehu trvania Akciovej ponuky, avšak zmeny nemôžu mať negatívny vplyv na podmienky využitia Akciovej ponuky.

4. Zmenené podmienky Pravidiel Akciovej ponuky budú sprístupnené na stránke, o ktorej je zmienka v ods. 2 tohto §.

5. V prípade akýchkoľvek sporov bude o nich rozhodovať cyperský súd.

6. V prípade akéhokoľvek sporu alebo rozporov medzi anglickou verziou a verziou v inom jazyku, je rozhodujúca verzia v anglickom znení.

Author: julia

Share This Post On