Podmienky Súťaže „Hádanka týždňa”

§ 1

Všeobecné podmienky

1. Tieto Podmienky upravujú pravidlá prevedenia súťaže „Hádanka týždňa”, ďalej zvanou „Súťažou”, ktorá bude spočívať v odpovedaní na otázky publikované na Blogu Portálu wellbid.com.

2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Welmory Company Limited so sídlom na Cypre, Nikózia P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom HE 245903 Ministerstvom energetiky, priemyslu, obchodu a turistiky, Oddelenie evidencie spoločností; so základným imaním v hodnote 1 001 000 € (slovom: milión a jeden tisíc EUR).

3. Pojmy uvedené v Podmienkach majú nasledujúci význam:

3.1. Podmienky Súťaže – tento dokument;

3.2. Usporiadateľ Súťaže  – Spoločnosť Welmory Limited so sídlom na Cypre, Nikózia P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom HE 245903 Ministerstvom priemyslu, obchodu a turistiky, Oddelenie evidencie spoločností; so základným imaním v hodnote 1 001 000 € (slovne: milión a jeden tisíc EUR);

3.3. Obchodné Podmienky PortáluObchodné Podmienky Portálu wellbid.com, ktoré sú umiestnené na Hlavnej Stránke Portálu vždy v ich aktuálnom znení;

3.4. Účastník Súťaže osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a zašle odpoveď na otázku publikovanú na Blogu Portálu;

3.5. Víťaz Súťaže – Účastnik Súťaže, ktorý správne odpovie na otázku a ktorému bola priznaná Výhra, stanovená v  § 5;

3.6. Portál – služby on-line transakcií, ktoré Usporiadateľ poskytuje na doméne wellbid.com a v rámci ktorých organizuje Nákup Kúp Teraz a usporadúva Aukcie, umožňuje nákup práv na jednorazové alebo automatické prihodenia, a realizáciu Prihodení alebo Prihodení pomocou Automatu;

3.7. Blog Portálustránka prevádzkovaná pod doménou blogsk.wellbid.com, na ktorej Prevádzkovateľ umiestňuje obsah týkajúci sa Portálu;

3.8. Používateľ Portálu – osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a zaregistrovala sa riadne na Portáli;

3.9. BID, vratný BID – právo na jednorazové Prihodenie, Prihodenie pomocu Automatu alebo na inú činnosť uvedenú v Obchodných Podmienkach Portálu, pričom vratné BIDy je možné získať nákupom u Usporiadateľa podľa Cenníka alebo sa získajú výmenou zakúpeného tovaru. BIDy, ktoré nie sú vratné, sa získajú inými spôsobmi, upresnenými v týchto Obchodných podmienkach, ako aj na stránkach Portálu, Pomoci a v záložke FAQ;

3.10. Balík BIDov – množstvo (počet) BIDov alebo vratných BIDov, ktoré má Užívateľ na Účte, ktoré umožňujú účasť na Aukciách ponúkaných Portálom.

4. Súťaž začína 28. septembra 2015 a bude prebiehať až do odvolania.

5. O Víťazoch Súťaže rozhoduje Porota, o ktorej sa píše v § 4.

6. Súťaž nie je hazardnou hrou ani promočnou lotériou, ktorej výsledok záleží od náhody, v súlade s príslušnym zákonom cyperského práva o hazardných hrách.

7. V prípade, ak sú v Podmienkach Súťaže použité nedefinované frázy a formulácie, majú sa interpretovať podľa Obchodných Podmienok Portálu.

§ 2

Účasť Súťaži

1. Súťaž je určená výlučne pre osoby, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony, bez ohľadu na to, či sú Používateľmi Portálu.

2. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a neodplatná.

3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia Poroty, zamestnanci Usporiadateľa a ich rodinní príslušníci.

4. Používateľ sa musí oboznámiť s podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach Súťaže pred pristúpením do Súťaže. Účastnik Súťaže sa zaviazuje dodržiavať tieto pravidlá a zároveň prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky oprávňujúce ho k účasti v Súťaži.

§ 3

Prihlásenie do Súťaže a priebeh Súťaže

1. Prihlásenie do Súťaže nasleduje po zaslaní odpovede  na otázku, publikovanú 1-krát v týždni na Blogu Portálu.

2. Prihlásenie sa do Súťaže je jednoznačné s:

2.1. odsúhlasením Podmienok Súťaže, sprístupnených Usporiadateľom;

2.2. prehlásením Účastníka Súťaže o tom, že zaslaná odpoveď neporuše práva tretej strany;

2.3. prehlásením Účastníka Súťaže o tom, že súhlasí s využívaním jeho osobných údajov s cieľom prevedenia Súťaže.

3. Zaslaná odpoveď musí spĺňať všeobecné zásady dobrých mravov, v tom je neprípustné zasielanie odpovedí, ktoré:

3.1. sú v rozpore s právnymi predpismi alebo pravidlami spoločenského spolužitia;

3.2. porušujú práva tretích osôb;

3.3. sú vulgárne alebo obscénne;

3.4. propagujú násilie, rasovú alebo náboženskú nenávisť alebo sú trestuhodné;

3.5. sú reklamou;

3.6. sú spamom alebo nežiadanou komerčnou informáciou;

3.7. majú pornografický obsah.

4. Každý Účastník Súťaže môže odpovedať na ľubovoľný počet otázok, ktoré Usporiadateľ Súťaže uverejní, s tým, že na jednu otázku je možné odpovedať iba jedenkrát. V prípade, zaslania viac ako jednej odpovede, bude do Súťaže zakvalifikovaná prvá odpoveď.

5. Víťazom sa stane účastník, ktorý správne odpovie na hádanku a ako prvý zašle svoju odpoveď na adresu blogsk@wellbid.com.

6. Usporiadateľ Súťaže zverejní správnu odpoveď v komentári pod príspevkom s hádankou a to nasledujúci deň po publikácii tohto príspevku na Blogu Portálu.

7. O Víťazoch Súťaže rozhodne Porota, o ktorej je zmienka v nasledujúcom §.

8. Usporiadateľ Súťaže sa zaväzuje oboznámiť Víťaza Súťaže o výhre formou spätnej e-mailovej správy.

§ 4

Porota Súťaže

1. Dohľad nad riadnym priebehom Súťaže a udeľovaním výhier bude vykonávať Porota.

2. Porotu tvoria traja členovia, ktorí boli menovaní Usporiadateľom, pričom jeden z nich plní funkciu Predsedu Súťaže.

3. V prípade porušenia týchto Podmienok Súťaže si Porota vyhrazuje právo odstrániť Účastníka Súťaže z účasti v Súťaži.

4. Porota nepredvída možnosť odvolania sa od vyhlásených výsledkov Súťaže.

§ 5

Výhry

1. Usporiadateľ Súťaže prizná Víťazovi Súťaže výhru v podobe kódu na dobitie Účtu v hodnote 100 BIDov.

2. Kód na dobitie Účtu musí byť zrealizovaný v priebehu 28 dní. BIDy získané pomocou kódu musia byť využité v priebehu 180 dní.

3. Ceny priznané v podobe kódov na dobitie Účtu budú poslané Víťazovi Súťaže na uvedenú e-mailovú adresu, z ktorej bola zaslaná odpoveď na súťažnú otázku.

§ 6

Zásady ochrany osobných údajov

1. Uvedenie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné,  ale nutné k účasti v Súťaži. Tieto údaje budú spracované v súlade s ustanoveniami príslušného zákona podľa cyperského práva  o ochrane osobných údajov, na účely spojené s organizáciou a vedením Súťaže, vrátane priznania výhry.

2. Správcom osobných údajov Účastníkov Súťaže je Usporiadateľ Súťaže.

3. Účastníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom a ich aktualizácii podľa  podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch.

§ 7

Záverečné ustanovenia

1. Každý Účastník Súťaže je povinný sa zoznámiť s ustanoveniami v týchto Podmienkach Súťaže.

2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo anulovať Súťaž bez uvedenia príčiny.

3. V záležitostiach neupravených týmito Podmienkami Súťaže majú uplatnenie predpisy Občianskeho Zákonníka a ďalšie príslušné predpisy, platné právne na Cypre.

4. V prípade vzniku akýchkoľvek sporov, rozhodne o nich príslušný cyperský súd v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. V prípade akéhokoľvek sporu ohľadom obsahu Podmienok Súťaže je rozhodujúcou verzia v anglickom znení.

 

 

 

Author: wellbid

Share This Post On

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.