Podmienky Súťaže „Ice Hockey”

§ 1

Všeobecné podmienky

1.Tieto Podmienky Súťaže upravujú pravidlá prevedenia súťaže „Ice Hockey“, ďalej zvanou Súťažou, v ktorej bude mať Používateľ za úlohu odpovedanie na otázky publikované na nástenke Fanpage Portálu wellbid.com a za10groszy.pl , ktoré sa budú týkať Majstrovstiev sveta vo ľadovom hokeji.

2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosťou Welmory Company Limited so sídlom na Cypre, Nikózia P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom HE 245903 Ministerstvom energetiky,priemyslu, obchodu a turistiky, Oddelenie evidencie spoločností; so základným imaním v hodnote 1 001 000 € (milión a jedent tisíc EUR).

3. Pojmy uvedené v Podmienkach majú nasledujúci význam:

3.1. Podmienky Súťaže – tento dokument;

3.2. Usporiadateľ Súťaže – Spoločnosť Welmory Limited so sídlom na Cypre, Nikózia P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom HE 245903 Ministerstvom priemyslu, obchodu a turistiky, Oddelenie evidencie spoločností; so základným imaním v hodnote 1 001 000 € (milión a jedent tisíc EUR).

3.3. Obchodné Podmienky Portálu – Obchodné Podmienky Portálu wellbid.com a za10groszy.pl;

3.4. Účastník Súťaže – Používateľ Portálu a majiteľ profilu na portáli Facebook, ktorý zašle odpoveď na otázku publikovanú na nástenke Fanpage Portálu na stránke Facebook;

3.5. Víťaz Súťaže – Účastnik Súťaže, ktorý správne odpovie na otázku a ktorému bola priznaná Cena, stanovená v § 5;

3.6. Portál – služby on-line transakcií, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na doméne wellbid.com a za10groszy.pl, a v rámci ktorých organizuje Nákup Kúp Teraz a usporadúva Aukcie, umožňuje nákup práv na jednorazové alebo automatické prihodenia, a realizáciu Prihodení alebo Prihodení pomocou Automatu;

3.7. Používateľ Portálu – osoba, ktorá dovŕšila plnoletosť, je spôsobilá na právne úkony a zaregistrovala sa riadne na Portáli;

3.8. BID, vratný BID – právo na jednorazové Prihodenie, Prihodenie pomocu Automatu alebo na inú činnosť uvedenú v Obchodných Podmienkach; pričom vratné BIDy je možné získať nákupom u Prevádzkovateľa podľa Cenníka alebo sa získajú výmenou zakúpeného tovaru. BIDy, ktoré nie sú vratné, sa získajú inými spôsobmi, upresnenými v týchto Obchodných podmienkach, ako aj na stránkach Portálu, Pomoci a v záložke FAQ;

3.9. Balík BIDov – množstvo (počet) BIDov alebo vratných BIDov, ktoré má Užívateľ na Účte, ktoré umožňujú účasť na Aukciách ponúkaných Portálom.

4. Súťaž začína 1. mája 2015 a bude prebiehať až do 17. mája 2015;.

5. O Víťazoch Súťaže rozhoduje Porota, o ktorej sa píše v § 4.

6. Súťaž nie je hazardnou hrou ani promočnou lotériou, ktorej výsledok záleží od náhody, v súlade s príslušnym zákonom cyperského práva o hazardných hrách.

7. V prípade, ak sú v Podmienkach Súťaže použité nedefinované frázy a formálacie, majú sa interpretovať podľa Obchodných Podmienok Portálu.

§ 2

Účasť v Súťaži

1. Súťaž je určená len pre osoby, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony, majú vytvorený účet na stránke Facebooku a sú fanúšikmi Fanpage Portálu, bez ohľadu na to, či sú Používateľmi Portálu.

2. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a neodplatná.

3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia Poroty, zamestnanci Usporiadateľa a ich rodinní príslušníci.

4. Používateľ sa musí oboznámiť s podmienkami v týchto Podmienkach Súťaže pred pristúpením do Súťaže. Účastnik Súťaže sa zaviazuje dodržiavať tieto pravidlá a zároveň prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky oprávňujúce ho k účasti v Súťaži.

§ 3

Prihlásenie do Súťaže a priebeh Súťaže

1. Prihlásenie do Súťaže nasleduje po zaslaní odpovede na otázku, publikovanú na nástenke Fanpage Portálu na stránke Facebook.

2. Prihlásenie sa do Súťaže je jednoznačné s:

2.1. odsúhlasením Podmienok Súťaže, sprístupnených Usporiadateľom;

2.2. prehlásením Účastníka Súťaže o tom, že zaslaná odpoveď neporuše práva tretej strany;

2.3. prehlásením Účastníka Súťaže o tom, že súhlasí s využívaním jeho osobných údajov s cieľom prevedenia Súťaže;

3. Zaslaná odpoveď musí spĺňať všeobecné zásady dobrých mravov, v tom je neprípustné zasielanie odpovedí, ktoré:

3.1. sú v rozpore s právnymi predpismi alebo pravidlami spoločenského spolužitia;

3.2. porušujú práva tretích osôb;

3.3. sú vulgárne alebo obscénne;

3.4. propagujú násilie, rasovú alebo náboženskú nenávisť alebo sú trestuhodné;

3.5. sú reklamou;

3.6. sú spamom alebo nežiadanou komerčnou informáciou;

3.7. majú pornografický obsah.

4. Každý Účastník Súťaže môže odpovedať na ľubovoľný počet otázok, ktoré Usporiadateľ Súťaže opublikuje na nástenke Portálu na stránke Facebook, s tým, že na jednu otázku je možné odpovedať iba jedenkrát. V prípade, ak odpoviete viac ako jeden krát, do Súťaže bude zakvalifikovaná prvá odpoveď.

5. O Víťazoch Súťaže rozhodne Porota, o ktorej je zmienka v nasledujúcom §, ktorá následne prizná ceny uvedené v § 5 ods.1.

6. Usporiadateľ Súťaže opublikuje na nástenke Fanpage Portálu mená a priezviská osôb, ktoré v Súťaži zvíťazili.

7. Po publikácii informácie, o ktorej je zmienka v vyššie uvedenom bode musíVíťaz Súťaže v priebehu 3 pracovných dní odoslať v odpovedi e-mailovú adresu, na ktorú má Usporiadateľ Súťaže zaslať cenu, podľa § 5.

§ 4

Porota Súťaže

1. Dohľad nad riadnym priebehom súťaže a udeľovaním cien bude vykonávať Porota.

2. Porota vyberie každý deň troch Víťazov Súťaže, ktorí odpovedali správne na otázku najrýchlejšie. Dodatočne, po ukončení Majstrovstiev vyberie Porota osobu, ktorá odpovedala správne na najväčší počet otázok.

3. Porotu tvoria traja členovia, ktorí boli menovaní Usporiadateľom, pričom jeden z nich plní funkciu Predsedu Súťaže.

4. V prípade porušenia týchto Podmienok Súťaže si Porota vyhrazuje právo odstrániť Účastníka Súťaže z účasti v Súťaži.

5. Porota nepredvída možnosť odvolania sa od vyhlásených výsledkov Súťaže.

§ 5

Výhry

1. Usporiadateľ Súťaže prizná Víťazom Súťaže nasledujúce ceny:

1.1. kód na dobitie Účtu v hodnote 100 BIDov – pre tri osoby, ktoré zašlú najrýchlejšie správnu odpoveď na otázku;

1.2. kód na dobitie Účtu v hodnote 1000 BIDov – pre osobu, ktorá udelila najviac správnych odpovedí na otázky.

2. Kód na dobitie Účtu musí byť zrealizovaný v priebehu 28 dní. BIDy získané pomocou kódu musia byť využité v priebehu 180 dní.

3. Ceny priznané v podobe kódov na dobitie Účtu budú poslané Víťazom Súťaže na uvedenú e-mailovú adresu.

§ 6

Zásady ochrany osobných údajov

1. Uvedenie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné, ale nutné k účasti v súťaži. Tieto údaje budú spracované v súlade s ustanoveniami príslušného zákona podľa cyperského práva  o ochrane osobných údajov, na účely spojené s organizáciou a vedením súťaže, vrátane udeľovania cien.

2. Správcom osobných údajov Účastníkov Súťaže je Organizátor.

3. Účastníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom a ich aktualizácii podľa  podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch.

§ 7

Záverečné ustanovenia

1. Každý Účastník Súťaže je povinný sa zoznámiť s ustanoveniami v týchto Podmienkach Súťaže.

2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo anulovať Súťaž bez uvedenia príčiny.

3. Organizátor nie je povinný Účastníkov Súťaže informovať o tom, že sa ich odpovede do Súťaže nezakvalifikovali.

4. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické problémy vzniknuté počas zasielania odpovedí a vyplývajúce z nich oneskorení v doručení prihlášok.

5. Táto Súťaž nie je sponzorovaná, vedená, administrovaná ani spojená so stránkou Facebook. Účastník Súťaže pred prihlásením sa do Súťaže prehlasuje, že bol informovaný o tom, že poskytuje zaslané fotografie Usporiadateľovi Súťaže a nie stránke Facebook. Tým je Facebook oslobodený od akejkoľvek zodpovednosti, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s účasťou Účastníka v Súťaži.

6. V záležitostiach neupravených týmito Obchodnými podmienkami majú uplatnenie predpisy Občianskeho Zákonníka a ďalšie príslušné predpisy, platné právne na Cypre.

7. O všetkých sporoch vyplývajúcich zo záväznej zmluvy bude rozhodovať cyperský súd.

8. V prípade akéhokoľvek sporu alebo rozporov medzi anglickou verziou a verziou v inom jazyku, je rozhodujúcou verzia v anglickom znení.

 

 

 

 

Author: wellbid

Share This Post On

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.