Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie súborov cookies

Welmory Limited venuje osobitnú pozornosť ochrane súkromia Používateľov využívajúcich Portál za10groszy.pl a wellbid.com, rovnako ako Partnerov vykonávajúcich činnosť v súvislosti s Partnerským Programom ponúkaným Portálom. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov poskytnutých Používateľmi a Partnermi v súvislosti využívaním Portálu za10groszy.pl, wellbid.com a affiliate.wellbid.com a Podmienok využívania súborov Cookies.

Welmory Limited vynakladá maximálne úsilie, aby osobné údaje neboli sprístupnené nepovolaným osobám, rovnako aby boli spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi zákona cyperského práva o ochrane osobných údajov, o poskytovaní elektronických služieb a iný príslušných.

§ 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov Používateľov a Partnerov, sprístupených s cieľom využívania za10groszy.pl, wellbid.com a affiliate.wellbid.com, je Spoločnosť Welmory Company Limited so sídlom v Nikózii na Cypre, P.C . 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, registrovaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu, registračné číslo: HE 245903 ; so základným imaním v hodnote 1 001 000 EUR (slovom milión jedentisíc eur);
 2. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:
  1. 2.1. Používateľ – fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, zaregistrovala sa riadne na Portáli a má prístup k svojmu Účtu. Používateľ je identifikovaný menom, priezviskom a dátumom narodenia;
  2. 2.2. Partner – účastník Partnerského Programu, ktorý sa zaregistroval do Partnerského Programu, ktorý poskytuje v prospech Prevádzkovateľa službu získavania Používateľov Portálu a nových Partnerov na základe pravidiel stanovených v predmetných Podmienkach Partnerského Programu;
  3. 2.3. Prevádzkovateľ – Spoločnosť Welmory Company Limited so sídlom v Nikózii na Cypre, P.C . 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, registrovaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu, registračné číslo: HE 245903 ; so základným imaním v hodnote 1 001 000 EUR (slovom milión jedentisíc eur);
  4. 2.4. Portál – Prevádzkovateľom vedené služby on-line transakcií, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na doméne wellbid.com a za10groszy.pl, a v rámci ktorých Prevádzkovateľ organizuje Nákup Kúp Teraz a usporadúva Aukcie, umožňuje nákup práv na Prihodenia alebo Prihodenia pomocou Automatu, a realizáciu Prihodení alebo Prihadzovanie pomocou Automatu;
  5. 2.5. Partnerský Program – program, ktorý spočíva v získavaní cez Partnerov nových Používateľov Portálu za poplatok a to pomocou rôznych foriem internetovej reklamy;
  6. 2.6. Súbory Cookies – informácia zapísaná serverom na počítači alebo inom konečnom zariadení Používateľa v textovom súbore, ktoré môže server prečítať pri opakovanom spojení z tohto počítača alebo iného konečného zariadenia Používateľa;
  7. 2.7. Dočasné cookies – dočasné súbory, ktoré sú zhromažďované na koncovom zariadení Používateľa alebo Partnera do času odhlásenia sa, opustenia internetovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača);
  8. 2.8. Stále cookies – súbory cookies, ktoré sú zhromažďované v koncovom zariadení Používateľa alebo Partnera na dobu určitú, stanovenú v parametroch súborov cookies, alebo do doby ich odstránenia Používateľom.
 3. V prípade využitia nedefinovaných pojmov, iných ako v vyššie uvedenom bode 2, je potrebné interpretovať pojmy podľa Obchodných podmienok Portálu alebo Podmienok Partnerského Programu.

§ 2

Pravidlá ochrany osobných údajov

 1. Používatelia a Partneri súhlasia s tým, aby Správca spracovával ich osobné údaje s cieľom poskytovania služieb ako aj iných, upresnených v ods. 7 a 8 tohto §, ponúkaných Portálom a Partnerským Programom.
 2. Poskytovanie osobných údajov Používateľov a Partnerov je dobrovoľné.
 3. Osobné údaje Používateľov a Partnerov sú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami cyperského práva o ochrane osobných údajov.
 4. Každý Používateľ a Partner má právo prístupu k svojim osobným údajom. Môžu požiadať o ich doplnenie, korektu alebo odstránenie osobných údajov, ktoré Správca vlastní.
 5. Bez jasného súhlasu Používateľa alebo Partnera, Správca nezverejní jeho osobné údaje, s výnimkou nižše uvedených bodov.
 6. Správca môže sprístupniť osobné údaje Používateľa alebo Partnera oprávneným subjektom na základe platných právnych predpisov.
 7. Správca sprístupňuje Vystavovateľovi osobné údaje Používateľov v rozsahu, ktorý je nutný na uzatvorenie a plnenie ustanovení Obchodných podmienok Portálu.
 8. Správca sprístupní osobné údaje Partnera pri realizácii výplaty Provízie, ktorá bola zhromaždená na účte Partnera.
 9. Osobné údaje Používateľov a Partnerov sú prechovávané na vybavení najvyššej kvality a to v špeciálnom bezpečnostnom pásme. Prístup k nim majú výlučne oprávnené osoby, ktoré sú zaviazané držať získané osobné údaje, ako aj iné informácie, v tajnosti.
 10. Správca si vyhradzuje právo uchovávať osobné údaje Používateľa a Partnera dovtedy, než Používateľ alebo Partner uhradí svoje finančné záväzky voči Prevádzkovateľovi Portálu alebo na čas, než budú vysvetlené okolnosti spojené s porušením Obchodných podmienok zo strany Používateľa alebo Partnera a bude stanovená jeho zodpovednosť.

§ 3

Rozsah a zhromažďovanie osobných údajov

 1. Správca, v prípade nevyhnutnej verifikácie Používateľa alebo Partnera, môže požiadať o sprístupnenie predovšetkým týchto osobných údajov:
  1. 1.1. Meno a priezvisko;
  2. 1.2. Dátum narodenia;
  3. 1.3. Adresa;
  4. 1.4. Telefónne číslo;
  5. 1.5. E-mailová adresa.
 2. Správca môže v priebehu registrácie na Portáli, ako aj v Partnerskom Programe, kedykoľvek požiadať o zaslanie príslušného dokladu totožnosti s cieľov verifikácie osobných údajov, o ktorých sa píše v predchádzajúcom bode, ako aj s cieľom overenia, či Používateľ alebo Partner dovŕšili vek plnoletosti.

§ 4

Pravidlá týkajúce sa súborov Cookies

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri používaní Portálu a stránky Partnerského Programu, sa na počítači Používateľa a Partnera budú zapisovať súbory Cookies. Cookies sa zapíšu s predchádzajúcim súhlasom Používateľa alebo Partnera. Odmietnutie súhlasu so zapisovaním Cookies znamená nemožnosť využívanie Portálu alebo Partnerského Programu.
 2. V rámci využívania služieb Portálu ako aj Partnerského Programu sú na stránke využívané súbory dočasných Cookies a stálych Cookies.
 3. Cookies nevyvolávajú konfiguračné zmeny v počítači, v inom konečnom zariadení Používateľa alebo Partnera, ani nainštalovanom softvéri.
 4. Obsah Cookies neumožňuje identifikáciu Používateľa alebo Partnera. Osobné údaje nie sú pomocou Cookies spracúvané ani uchovávané. Identifikácia je neosobná, anonymná a sú to len údaje o spôsobe a forme používania Portálu či Partnerského Programu.
 5. Prevádzkovateľ ukladá súbory cookie v počítačoch Používateľov, z dôvodu:
  1. 5.1. Udržanie spojenia Používateľa alebo Partnera /po prihlásení/;
  2. 5.2. Overenie totožnosti Používateľa alebo Partnera;
  3. 5.3. Lepšie prispôsobenie Portálu a Partnerského Programu pre potreby Používateľov a Partnerov;
  4. 5.4. Zapamätanie preferencií a individuálnych nastavení Používateľa alebo Partnera;
  5. 5.5. Skúmanie správnosti priebehu Kúp Teraz a Aukcií.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedená za obsah Cookies posielaných inými internetovými stránkami, ktorých odkazy sú dostupné na stránke Portálu alebo Partnerského Programu.
 7. Používateľ alebo Partner môžu zmeniť rozsah alebo ohraničiť prístup k súborom Cookies kedykoľvek na svojom zariaden a to pomocou zmeny nastavení internetového prehliadača alebo pomocou konfigurácie służby.
 8. Používateľ alebo Partner môžu súbory Cookies odstrániť kedykoľvek a to pomocou funkcie internetového prehliadača, ktorý využívajú.

§ 5

Záverečné ustanovenia

 1. Používateľ alebo Partner môžu kedykoľvek kontaktovať Správcu kvôli získaniu bližších informácií týkajúcich sa spracovania ich osobných údajov Správcom a obrátiť sa s prosbou o odstránenie všetkých ich osobných údajov alebo iba časti osobných údajov.
 2. Kontaktná adresa, na ktorej môžete kontaktovať Správcu:
  Welmory Limited so sídlom na Cypre, Nikózia P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703;
  E-mailová adresa: company@welmory.com

 

Author: wellbid

Share This Post On