Podmienky Umiestnenia Komentárov

§ 1 Všeobecné Podmienky

1. Podmienky Umiestnenia Komentárov upravujú podmienky a pravidlá umiestnenia komentárov spolu s fotografiou na Portáli wellbid.com a za10groszy.pl.

2. Neodlúčiteľnou časťou týchto Podmienok Umiestnenia Komentárov sú Obchodné podmienky, ktoré sú umiestnené na Hlavnej Stránke Portálu wellbid.com a za10groszy.pl.

3. Súhlas s Podmienkami Umiestnenia Komentárov v ich aktuálnom znení nasleduje po vyjadrení súhlasu a to zaznačením v štvorčekoch (check-box) pri týchto záznamoch:

3.1. „Akceptujem Podmienky Pridania Komentárov a súhlasím, aby spoločnosť Welmory Limited spracovávala moje osobné údaje s účelom pridania môjho komentára.”;

3.2. „Potvrdzujem, že priložená fotografia predstavuje moju osobu, k priloženej fotografii vlastním výhradné autorské práva a predmet, ktorý je na priloženej fotografii prezentovaný, pochádza z vyhranej Aukcie a nie je reklamou tohto produktu. Súčasne súhlasím so zverejňovaním mojej podobizne v súlade s podmienkami stanovenými v Podmienkach Umiestnenia Komentárov.”

4. Pojmy uvedené v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:

4.1. Podmienky Pridania Komentárov – tento dokument;

4.2. Podmienky používania Portálu – Obchodné podmienky Portálu wellbid.com a za10groszy.pl, ktoré sú vždy umiestnené v aktuálnom znení na Hlavnej Stránke Portálu;

4.3. Prevádzkovateľ – Spoločnosť Welmory Company Limited so sídlom v Nikózii na Cypre, P.C . 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, registrovaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu, registračné číslo: HE 245903 ; so základným imaním v hodnote 1 001 000 EUR (slovom milión jedentisíc eur);

4.4. Portál – Prevádzkovateľom vedené služby on-line transakcií, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na doméne wellbid.com a za10groszy.pl, a v rámci ktorých Prevádzkovateľ organizuje Nákup Kúp Teraz a usporadúva Aukcie, umožňuje nákup práv na Prihodenia alebo Prihodenia pomocou Automatu, a realizáciu Prihodení alebo Prihadzovanie pomocou Automatu;

4.5. Hlavná Stránka Portálu – stránka Portálu, ktorá sa nachádza na adrese www.wellbid.com/index.html a www.za10groszy.pl/index.html;

4.6. Komentár – výpoveď Používateľa, ktorý sa stal výhercom Aukcie a vypovedá o priebehu Aukcie a vyhranom predmete. Víťaz Aukcie má právo umiestniť s komentárom taktiež fotografiu, ktorej parametre a pravidlá umiestnenia detailne upravujú tieto Pravidlá Umiestnenia Komentárov;

4.7. Aukcia – predaj predmetov, ktorý sa uskutočňuje na základe Obchodných Podmienok; podrobnejšie uvedené podľa § 5 Obchodných podmienok;

4.8. Prihodenie – funkcia Portálu, ktorá slúži na vyjadrenie záujmu o nákup daného predmetu, ktorý je ponúkaný v Aukcii a ponúknutie Ceny, ktorá je vyššia od Aktuálnej Cena o Navýšenie. Týmto Prihodením sa umožňuje uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu predmetu Aukcie;

4.9. Prihodenie pomocou Automatu – Prihodenie, ktoré bez účasti Používateľa automaticky realizuje Systém jeho menom a na jeho Účet, podľa Parametru Prihenia pomocou Automatu, ktoré určuje Používateľ;

4.10. Systém – informačný systém zaisťujúci prevádzku Portálu;

4.11. BID, vratný BID – právo na jednorazové Prihodenie, Automatické Prihodenie alebo na inú činnosť uvedenú v Obchodných Podmienkach; pričom vratné BIDy je možné získať nákupom u Prevádzkovateľa podľa Cenníka alebo sa získajú výmenou zakúpeného tovaru. BIDy, ktoré nie sú refundovateľné, sa získajú inými spôsobmi, upresnenými v týchto Obchodných podmienkach, ako aj na stránke Portálu, Nápovede a záložke FAQ;

4.12. Balík BIDov – množstvo (počet) BIDov alebo vratných BIDov, ktoré má Užívateľ na Účte, ktoré umožňujú účasť na Aukciách ponúkaných Portálom;

4.13. Používateľ – fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, zaregistrovala sa riadne na Portáli a má prístup k svojmu účtu. Používateľ je identifikovaný menom, priezviskom a dátumom narodenia;

4.14. Účet – súbor údajov, ktorý je uvedený v menu „MÔJ ÚČET“, a obsahuje informácie o Používateľovi a histórii jeho aktivít v rámci Portálu a ktorý Prevádzkovateľ prevádzkuje pre Používateľa pod jedinečným názvom (loginom);

4.15. Odklepnutie – potvrdenie o ukončení Aukcie, zasielané Prevádzkovateľom na e-mailovú adresu Víťaza podľa § 5 ods. 6;

4.16. Víťaz Aukcie – Používateľ, ktorý vyhral Aukciu podľa pravidiel uvedených v § 5 Obchodných podmienok Portálu;

4.17. Cookies – informácia zapísaná serverom na počítači alebo inom konečnom zariadení Užívateľa v textovom súbore, ktoré môže server prečítať pri opakovanom spojení z tohto počítača alebo iného konečného zariadenia Užívateľa.

§ 2 Pravidlá umiestnenia a publikácie komentárov s fotografiou

1. Komentár spolu s fotografiou môže umiestniť Používateľ, ktorý sa stal Víťazom Aukcie, avšak predmet získaný Používateľom nebol v rámci priznania Odklepnutia vymenený na BIDy.

2. Používateľ, ktorý sa stal Víťazom Aukcie, môže umiestniť komentár spolu s fotografiou po splnení podmienok predajnej zmluvy, presnejšie opísaných v § 7 Podmienok používania Portálu, ako aj v predchádzajúcom odstavci. Cieľom využitia tejto možnosti môže Používateľ využiť záložku „Vyhral som”, ktorá je umiestnená v sekcii „Môj Účet”, vedľa vyhranej Aukcie. Vo chvíli kliknutia na tlačítko „Komentár” bude Víťaz Aukcie presmerovaný na podstránku Portálu, kde bude mať možnosť napísať komentár a pridať fotografiu so zachovaním paramentrov, opísaných v ods. 4 tohto paragrafiu.

3. Umiestnenie komentára s fotografiou je dobrovoľné. Víťaz Aukcie môže umiestniť komentár do 60 dní odo dňa priznania Odklepnutia.

4. Aby mohol Víťaz Aukcie pridať fotografiu k umiestnenému komentáru, musia byť splnené nižšie uvedené parametre:

4.1. fotografia musí byť zapísaná vo formáte „.jpg”;

4.2. rozmer fotografie nesmie prekročiť veľkosť 100 kB;

4.3. fotografia by mala byť zaslaná vo formáte 195 x 143 pixelov. Ak bude daná fotografia zaslaná v inom rozmere ako je stanovené, bude fotografia zmenšená, čo môže mať vplyv na jej kvalitu;

4.4. na fotografii by mal byť zobrazený Víťaz Aukcie s vyhratým predmetom alebo sám predmet.

5. Text komentára a pripojená fotografia musia spĺňať všeobecné zásady dobrých mravov, v tom je neprípustné umiestňovať komentáre a fotografie, ktoré:

5.1. sú v rozpore s právnymi predpismi alebo pravidlami spoločenského spolužitia;

5.2. porušujú práva tretích osôb, najmä v rámci príslušného zákona cyperského práva s odkazom na ochranu autorských práv a ďalších súvisiacich práv;

5.3. sú vulgárne alebo obscénne;

5.4. propagujú násilie, rasovú alebo náboženskú nenávisť alebo sú trestuhodné;

5.5. sú reklamou;

5.6. sú spamom alebo nežiadanou komerčnou informáciou;

5.7. majú pornografický obsah.

6. Prevádzkovateľ má právo odstrániť výpovede, ktoré porušujú ustanovenia ods. 5, ako aj iných výpovedí, uznaných Prevádzkovateľom za pohoršujúce alebo zbytočné vzhľadom k ich predmetu. Prevádzkovateľ môže redigovať zaslané komentáre s cieľom odstránenia častí, ktoré nie sú zhodné s vyššie uvedeným ustanovením, podľa vlastného uváženia. Prevádzkovateľ tiež môže robiť ich vlastné preklady, úpravy alebo iné zmeny potrebné k správnej publikácii komentára s fotografiou.

7. Za každý akceptovaný a publikovaný na Portáli komentár, Prevádzkovateľ prizná Víťazovi Aukcie stanovený počet BIDov, ktoré dobijú účet Používateľa, čo je podľa Pravidiel Umiestnenia Komentárov chápané ako odmena pre Víťaza Aukcie a umožní Prevádzkovateľovi publikáciu a rozšírenie týchto komentárov a podobizne Víťaza Aukcie, ktorý je predstavený na fotografiách, a to v súlade s podmienkami stanovenými v Podmienkach Umiestnenia Komentárov. Počet priznaných BIDov sa zobrazí v správe zaslanej Prevádzkovateľom, ktorá bude Víťazovi Aukcie zaslaná po pridaní komentára s fotografiou.

8. Rozsah, v ktorom umiestnený komentár s fotografiou alebo samotná fotografia, budú predstavovať diela v zmyśle príslušného zákona o autorských a súvisiacich práv, prenesú autorské majetkové práva do všetkých týchto diel na Prevádzkovateľa vo chvíli umiestnenia komentára s autorskou fotografiou a to pre všetky oblasti použitia, ktoré sú nižšie uvedené.

9. Víťaz Aukcie umiestnením komentára s fotografiou, ktorá predstavuje podobizeň Víťaza Aukcie, súhlasí so zdieľaním jeho komentára s fotografiou, ktoré má za cieľ promóciu Portálu, publikáciu a zdieľanie podobizne Víťaza Aukcie Prevádzkovateľom prostredníctvom Portálu alebo na profiloch spoločenských portálov typu Facebook, ktoré sú vedené Prevádzkovateľom.

10. Víťaz Aukcie dáva súhlas Prevádzkovateľovi, aby ten v jeho mene rozhodoval o mieste umiestnenia jeho komentára s fotografiou.

11. V prípade, ak bude chcieť Prevádzkovateľ využiť umiestnený komentár spolu s fotografiou na iné účely, než stanovené v ods. 9, Prevádzkovateľ poprosí o prenesenie práv na rozširovanie podobiznę Víťaza Aukcie v iných oblastiach než je uvedené v týchto Pravidlách Umiestnenia Komentárov, súčasne prehlasujúc, že takýto súhlas bude udelený na dobu neurčitú a územný rozsah publikácie bude stanovený v oblasti prevádzky Portálu. Prevádzkovateľ dáva možnosť Víťazovi Aukcie kedykoľvek odstúpiť od tohto povolenia.

12. Víťaz Aukcie po umiestnení komentára do Systému a zaslaní Prevádzkovateľovi ho už nebude môcť zmeniť.

13. Prevádzkovateľ nemusí informovať Používateľov o zablokovaní alebo odstránení ich komentárov s fotografiou.

14. Prevádzkovateľ má slobodné právo manažovať komentáre. Predovšetkým rozhoduje, v akom čase a ktorý komentár s fotografiou bude na na Portáli publikovaný, ako aj môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu, zaviesť možnosť umiestnenia komentárov, zrušiť komentáre či zmeniť pravidlá ich fungovania.

§ 3 Záverečné ustanovenia

1. Každý Používateľ sa musí oboznámiť s podmienkami v týchto Podmienkach Umiestnenia Komentárov. Odsúhlasenie popisu podľa § 1 ods. 3 je rovnocenné s plným a vedomým odsúhlasením Podmienok Umiestnenia Komentárov.

2. Prevádzkovateľ má právo na zmenu Podmienok Pridania Komentárov s okamžitou platnosťou. O tejto zmene bude informovať Používateľov Portálu a to zaslaním vnútornej správy, ktorá bude dostupná na Účte Používateľa.

3. Zmena Podmienok Umiestnenia Komentárov nadobúda platnosť v lehote 10 dní odo dňa zaslania emailovej správy, o ktorej sa hovorí vo vyššie uvedenom odstavci. Umiestnenie v tom čase komentára s fotografiou alebo nezaslanie správy o nesúhlase s príslušnými zmenami zaslaním pomocou kontaktného formulára, ktorý je dostupný na stránke Portálu, znamená odsúhlasenie zmenených Podmienok Umiestnenia Komentárov.

4. Ak Používateľ neodsúhlasí Podmienky Umiestnenia Komentárov, Prevádzkovateľ nestratí právo na zverejňovanie podobizne, ktorú Používateľ Aukcie zaslal a bude môcť využívať zaslaný komentár, aj s fotografiou, na základe podmienok stanovených § 2 ods. 9 Podmienok Umiestnenia Komentárov.

5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k Víťazovi Aukcie, ani vzhľadom k tretím osobám, za situáciu, kedy podobizeň umiestnená Používateľom v komentári nepatrí Víťazovi Aukcie, ako aj v prípade, ak vlastnícke práva k zaslanej fotografii nepatria Víťazovi Aukcie.

6. V záležitostiach neupravených týmito podmienkami majú uplatnenie predpisy Občianskeho Zákonníka a ďalšie príslušné predpisy platné právne na Cypre.

7. O všetkých sporoch vyplývajúcich zo záväznej zmluvy bude rozhodovať cyperský súd.

8. V prípade akéhokoľvek sporu alebo rozporov medzi anglickou verziou a verziou v inom jazyku, je rozhodujúcou verzia v anglickom znení.

Author: wellbid

Share This Post On